תחשיב הדליפות

לבחור יחידה

סמן את הנקודה העשרונית בנקודה ולא בפסיק! (לא נעשה שימוש במפריד האלפים.)

min
bar
bar
kW
%
m³/min
ILS/kWh
h
kW
ILS
m³/min
%